Blogi

Valmentava kumppani digitaalisessa kehityksessä – näkemyksiä, arvoa ja uutta osaamista yritykseen

Joonas Pajunen Bisnes Teknologia

Designer Lauri presentoi yleisölle Designer Lauri presentoi yleisölle

Puhumme Fraktiolla usein valmentavasta digikehityksestä, kun puhumme tavastamme tehdä töitä. Mitä se oikeastaan tarkoittaa arjessa? Miksi ulkopuolinen IT-konsultti voi olla joskus sopivampi valinta yritykselle kuin inhouse-tekijä? Meillä valmentavan kehityksen tavoite on viedä kehitys seuraavalle tasolle ja lopulta tehdä itsestämme tarpeettomia.

Termistöt

Digikehitys tarkoittaa digitaalisten palveluiden suunnittelua ja rakentamista. Työkaluina on mm. käyttäjätutkimukset, visuaaliset suunnittelutyökalut, ohjelmistokehitys ja pilvipalvelut. Valmentava kehitys tarkoittaa edellämainittujen töiden tekoa siten, että toimittajan ja asiakkaan välillä vallitsee todellinen riippumattomuus. 

Entä mitä on konsultointi? Konsultointi on tässä asiayhteydessä vaikea sana; se niputtaa englanninkieliset sanat agency ja consultancy. Konsultointi voi meidän kielenkäytössä tarkoittaa resurssivuokrausta tai toimitusvastuuta (agency) sekä liikkeenjohdon konsultointia (consultancy). "IT-konsultit" ovat monesti lähempänä vuokrattuja resursseja yksilöiden tai tiimien muodossa kuin liikkeenjohdon viisastelijoita. Valmentava konsultti on kuitenkin aina muutaman pykälän lähempänä liiketoimintaa.

Projektitoimituksista jatkuvaksi kehittämiseksi ja takaisin

Viimeiset noin 15 vuotta ovat olleet digitaalisen kehittämisen kasvun aikaa. Mediaa myöten on puhuttu IT-alan osaajapulasta. Samanaikaisesti on tapahtunut eräänlainen ketteryyden vallankumous, jonka myötä palveluiden kehitys on muuttunut projektitoimituksista jatkuvaksi kehittämiseksi. Kun yritykset ovat modernisoineet tai vasta aloittaneet laajempaa digikehittämistä, ovat he tarvinneet lisäosaamista jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on luonut tarpeen ja laajan tarjonnan ns. CV-kaupalle tai henkilöstövuokraukselle, joka jatkuu myös nykypäivänä.

Koronan jälkeisen digitaalisten palveluiden investointiryntäyksen myötä yhä useampi yritys on enemmän tai vähemmän teknologiayritys. Yritykset rakentavat omia IT-tiimejään, sillä heillä on entistä enemmän kyvykkyyttä sekä kannustimia jatkuvaan kehittämiseen oman henkilöstön voimin. Jatkuvaa henkilöstövuokrausta tarvitaan vähemmän.

Oman kyvykkyyden kasvattaminen on kuitenkin asia, johon voi hetkellisesti tarvita konsultointia. Kuinka rakentaa toimivat tuotteenhallintamenetelmät ja rutiinit? Kuinka aloittaa projekti moderneilla teknologioilla ja menetelmillä? Kuinka hoitaa yksittäinen projektikokonaisuus ilman, että se kuormittaa omaa tiimiä? Konsultoinnille on edelleen paikkansa, esimerkiksi projektitoimitusten muodossa, erityisosaamisen lisäämisessä tai oman teknisen sekä projektinhallinnan kyvykkyyden kasvattamisessa.

Yhteistyö pohjautuu luottamukseen

Valmentavan kumppanuuden syntymisen vaatimuksena on luottamus. Luottamus syntyy ajan kanssa; yhteisten ponnistelujen ja kokemusten pohjalta. Onnistumisten ja epäonnistumisten sekä niiden pohjalta tapahtuneen yhteisen kehittymisen.

Ideaali suhde toimittajan ja asiakkaan välillä kehittyy ajan myötä muistuttamaan symbioosia, jossa kumpikin osapuoli aidosti hyötyy yhteiselosta. Vastakohtana on asiakas-iilimato-asetelma, jossa toimittajan päämäärä on pumpata asiakkaan budjetti ja kadota paikalta. IT-alalla puhutaan toimittajaloukusta (vendor lock-in), jolla kuvataan toimittajariippuvuutta. Symbioosisuhde sen sijaan on kummallekin osapuolelle hyödyllinen – ja lisäksi purettavissa. 

Hyvässä toimittajasuhteessa asiakas säilyttää ja jopa kasvattaa kyvykkyyksiään hoitaa omat digikehitystarpeensa. Perustason toimittajariippumattomuus on tekninen; asiakkaalla on täysi hallinta omaan lähdekoodiin ja palveluihin, jolloin toimittajan voi vaihtaa. Kehittyneempi toimittajariippumattomuus on henkinen; asiakkaalla on kyvykkyys johtaa ja suorittaa tuotekehitystä itse.

Arvokkaita näkemyksiä, haastamista ja avointa keskustelua

Parhaimmillaan konsultti on asiakkaan objektiivisempi oikea käsi. Hän haastaa ja tarjoaa liiketoiminnallisesti harkittuja näkemyksiä. Hänellä on enemmän liikkumavaraa asiakasyrityksen sisällä. Ulkoiselta konsultilta saa rehellisen ja aidon näkemyksen, sillä hänen tehtävänsä ja positionsa yrityksessä on työntekijää yksiselitteisempi.

Fraktiolla pyrimme tuottamaan arvoa ja näkemyksiä mahdollisimman nopeasti, jotta voimme tehdä päätöksiä relevantin tiedon pohjalta tai vähintäänkin sen tukemana. Vältämme johtamisvastuun ulkoistamista pelkästään asiakkaalle. Kehitämme toimintamalleja ja tuomme tilanteeseen sopivia parhaita käytäntöjä. Tarjoamme liiketoimintanäkemystä digikehittämisen näkökulmasta. 

Esimerkkejä kumppanuuden elinkaarelta

Kuinka valmentava kumppanuus syntyy ja mitä kaikkea se voi sisältää? Millainen on toimittajan rooli yhteistyössä ja mitä asioita asiakkaan on hyvä huomioida?

Haltuunotto

Moni tekeminen alkaa olemassaolevan järjestelmän haltuunotosta. Haltuunotto alkaa monesti auditoinnista tai jonkunlaisesta odotustenhallinnallisesta hetkestä. Haltuunotoissa on erityisen tärkeää olla rehellinen ja avoin epävarmuuksista, jotta odotusten lunastaminen ja luottamuksen synty on mahdollista.

Tulevaisuustietoinen kickoff

Vaihtoehtoisesti kumppanuus alkaa jonkin uuden kehittämisestä; kyse voi olla olemassaolevan asian korvaava palvelu tai kokonaan uusi hanke. Kummassakin tapauksessa rakennamme toimintamalleja ja teemme teknologiavalintoja pohjautuen asiakkaan lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteisiin: pitkällä aikavälillä tulee rakentaa aikaa kestävä palvelu, mutta lyhyellä aikavälillä yleensä tarvitaan nopeasti näkyviä asioita ja palautetta. Nämä voivat olla keskenään ristiriidassa, ja tällöin kompromissi syntyy liiketoiminnan eri aikalinjojen tavoitteista sekä laajaan teknologiseen kokemukseen pohjautuvasta harkintakyvystä.

Toimintamallien kehittäminen

Toimittajan tulee pystyä kehittämään asiakkaansa toimintamalleja, ei pelkästään suorittamaan käskettyjä toimia. Fraktion laaja kollektiivinen kokemusmäärä tuo uusia näkemyksiä haasteisiin ja arjen toimintaan. Valtaosan esille nousevista haasteista olemme nähneet ennenkin muodossa tai toisessa, ja valmentavana kumppanina meidän tulee pystyä tunnistamaan näitä ajoissa.

Rekrytointi

Kun konsulttimme ovat kartuttaneet perusymmärryksen järjestelmästä, voi varsinainen toimittajariippumattomuuden rakentaminen alkaa. Fraktiolla olemme auttaneet esimerkiksi asiakkaitamme rekrytoimaan omia asiantuntijoita, jotta asiakkaan oma kyvykkyys hallita ja jatkokehittää omaa palveluaan on mahdollista.

Koulutus

Asiakkaan omat asiantuntijat oppivat Fraktion asiantuntijoilta varsinaisen työn ohessa. Voimme myös eksplisiittisesti kouluttaa asiakkaan henkilöitä tietyissä avainteknologioissa, -työkaluissa tai -menetelmissä. Valmennuksiamme vetävät samat asiantuntijat, jotka arkisin kehittävät digitaalisia palveluita.

Refaktorointi

Kaikki palvelut tarvitsevat koodipohjan refaktorointia eli sen uudelleenjärjestelyä ja huoltoa. Ilman huoltoa syntyy ongelmia, joita kutsutaan tekniseksi velaksi. Tätä voi olla kertynyt jopa vuosikymmeniä. Parhaimmillaan refaktorointia tapahtuu päivittäin ja se on osa jokapäiväistä arkea. Liiketoimintaa ymmärtävänä kumppanina osaamme kohdistaa huoltotoimenpiteet palvelun tärkeimpiin osa-alueisiin; niihin joiden toiminta ja jatkokehityspotentiaali on asiakkaalle tärkeintä.

Tiimin täydennys

Loppujen lopuksi tehtävämme on aina täydentää asiakkaan tiimiä. Täydennyksen määrä todennäköisesti elää bisnes- tai muiden tarpeiden myötä, ja on helpommin skaalattavissa kuin oma henkilöstö. Syntyneen kumppanuuden takia ulkoinen konsultti ei ole pelkkä kuluerä, vaan pääsy toisen organisaation osaamiseen ja kokemukseen.

Projektien päättyminen

Kaikki loppuu aikanaan. On tärkeää, että yhteistyön päättyessä asiakkaalla on täysi kyvykkyys ottaa asiat haltuunsa. Toimittajaloukulla tarkoitetaan yleensä sitä, että toimittaja on vaikea vaihtaa toimittajan käyttämien teknologioiden takia. Se on tarkoittanut lisensoidun tai muuten harvinaisten ratkaisujen käyttämistä rakennetuissa palveluissa. Ratkaisu tähän on Fraktion suosimat mm. laajalti käytetyt avoimen lähdekoodin palvelut, joita joku toinen toimittaja voi myös jatkokehittää. Asiakasyrityksen kyvykkyys jatkokehittää omia palveluitaan tulisi olla yhteinen päämäärä sekä toteutunut tavoite yhteistyön päättyessä.

Tulevaisuuteen valmisteleva kumppanuus

Konsultoinnissa tärkeintä on saada akuutit asiat aikaiseksi tulevaisuuden maailma huomioiden. Kumppanin tulee tarjota asiakkaille uusia näkökulmia ja mielipiteitä olennaisista tulevaisuuden trendeistä. Kun asiakkaan oman alansa osaaminen yhdistyy Fraktion laajaan teknologiseen ymmärrykseen ja kehittämiskokemukseen, lopputuloksena on tulevaisuusvalpas yhtenäinen tiimi.